477
نام: مرتضی نام خانوادگی: شیرزاد شهرکی نام پدر: یدالله تاریخ تولد: 1328/8/24
تاریخ شهادت: 1366/12/20 محل شهادت: بمباران مناطق مسکونی شهرکرد