912
نام: منصور نام خانوادگی: منصورنژاد (سراوندی) نام پدر: تاریخ تولد:
تاریخ شهادت: 63/12/23 محل شهادت: هوالعظیم