682
نام: مهدی نام خانوادگی: خدابنده شهرکی نام پدر: عباسغلی تاریخ تولد: 1345/5/20
تاریخ شهادت: 1384/3/13 محل شهادت: جانباز