827
نام: مهدی نام خانوادگی: خدابنده شهرکی نام پدر: عباسغلی تاریخ تولد: 1345/5/20
تاریخ شهادت: 1384/3/13 محل شهادت: جانباز
وصیتنامه

هنوز وصیتنامه ای برای این شهید ثبت نشده است.