920
نام: مهراب نام خانوادگی: سلیمی شهرکی نام پدر: لطف الله تاریخ تولد: 1341/10/7
تاریخ شهادت: 1362/12/7 محل شهادت: عملیات خیبر