613
نام: نادر نام خانوادگی: شاهوردی شهرکی نام پدر: مهدی تاریخ تولد: 1341/2/2
تاریخ شهادت: 1360/8/23 محل شهادت: آبادان
زندگینامه

هنوز وصیتنامه ای برای این شهید ثبت نشده است.