633
نام: ناصر نام خانوادگی: اسکندری نام پدر: تاریخ تولد: 1342/2/1
تاریخ شهادت: 1361/11/21 محل شهادت: جزیره مجنون