554
نام: ناصر نام خانوادگی: شاهرخی شهرکی نام پدر: اسفندیار تاریخ تولد: 1347/2/1
تاریخ شهادت: 1366/12/23 محل شهادت: عملیات والفجر10