567
نام: ناصر نام خانوادگی: صیادی شهرکی نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1347/1/3
تاریخ شهادت: 1366/7/17 محل شهادت: شلمچه