608
نام: نجاتعلی نام خانوادگی: مالکی شهرکی نام پدر: چراغعلی تاریخ تولد: 1326/10/19
تاریخ شهادت: 1362/12/16 محل شهادت: عملیات خیبر