684
نام: وهاب نام خانوادگی: ضیاءافروز شهرکی نام پدر: مسیح الله تاریخ تولد: 1345/10/25
تاریخ شهادت: 1365/10/25 محل شهادت: عملیات کربلای 5