597
نام: پرویز نام خانوادگی: خدابنده شهرکی نام پدر: بشیر تاریخ تولد: 1340/2/3
تاریخ شهادت: 1361/8/11 محل شهادت: عملیات محرم