523
نام: کرمعلی نام خانوادگی: بیگ زاده شهرکی نام پدر: عباس تاریخ تولد: 1347/4/3
تاریخ شهادت: 1367/4/22 محل شهادت: فکه