659
نام: کیامرث نام خانوادگی: بیگ زاده شهرکی نام پدر: حسنقلی تاریخ تولد: 1340/5/1
تاریخ شهادت: 1366/7/16 محل شهادت: سومار