667
نام: یوسف نام خانوادگی: آزاد شهرکی نام پدر: چراغعلی تاریخ تولد: 1340
تاریخ شهادت: 1363/10/13 محل شهادت: مریوان