553
نام: یوسف نام خانوادگی: شاهوردی شهرکی نام پدر: فتح الله تاریخ تولد: 1340/7/1
تاریخ شهادت: 1367/7/29 محل شهادت: بدست گروهک ضد انقلاب