خاطرات شهدا

نظم فردی - راوی پنج دقیقه با بهشتیان

بايد فضاي شهر را هم مانند فضاي جبهه مي‌كرد. اگر نمي شد بايد فضاي جبهه ها را به مردم شهر نشان مي داد. كارهاي فرهنگي زيادي براي رسيدن به اين هدفش كرد. از زدن نمايشگاه گرفته تا تشكيل يك گروه تأتر و نوشتن نمايشنامه هاي جنگي براي اجرا. می گفت: «وظيفه ي ما فقط جنگيدن در جبهه ها نيست، وظيفه ي اصلي ما امر به معروف و نهي از منكره. وقتي مي آييم مرخصي بايد راه بيفتيم در شهر و امر به معروف و نهي از منكر كنيم تا شهر از فساد و منكرات در امان باشه.«

293
نظم فردی
293

راوی پنج دقیقه با بهشتیان
بايد فضاي شهر را هم مانند فضاي جبهه مي‌كرد. اگر نمي شد بايد فضاي جبهه ها را به مردم شهر نشان مي داد. كارهاي فرهنگي زيادي براي رسيدن به اين هدفش كرد. از زدن نمايشگاه گرفته تا تشكيل يك گروه تأتر و نوشتن نمايشنامه هاي جنگي براي اجرا. می گفت: «وظيفه ي ما فقط جنگيدن در جبهه ها نيست، وظيفه ي اصلي ما امر به معروف و نهي از منكره. وقتي مي آييم مرخصي بايد راه بيفتيم در شهر و امر به معروف و نهي از منكر كنيم تا شهر از فساد و منكرات در امان باشه.«