خاطرات شهدا

نوکر شما بسیجی ها - راوی -

دیدم از گردان ما نیست، ولی مدام این طرف و آن طرف سرک می کشید و از وضع خط و بچه ها سراغ می گیرد. آخر سر کفری شدم. با تندی گفتم: اصلا تو کی هستی این قدر سیم  جین میکنی؟ خیلی آرام جواب داد: نوکر شما بسیجی ها.

624
نوکر شما بسیجی ها
624

راوی -
دیدم از گردان ما نیست، ولی مدام این طرف و آن طرف سرک می کشید و از وضع خط و بچه ها سراغ می گیرد. آخر سر کفری شدم. با تندی گفتم: اصلا تو کی هستی این قدر سیم  جین میکنی؟ خیلی آرام جواب داد: نوکر شما بسیجی ها.