خاطرات شهدا

نوکر شما بسیجی ها

دیدم از گردان ما نیست، ولی مدام این طرف و آن طرف سرک می کشید و از وضع خط و بچه ها سراغ می گیرد. آخر سر کفری شدم. با تندی گفتم: اصلا تو کی هستی این قدر سیم  جین میکنی؟ خیلی آرام جواب داد: نوکر شما بسیجی ها.

273
نوکر شما بسیجی ها
273

دیدم از گردان ما نیست، ولی مدام این طرف و آن طرف سرک می کشید و از وضع خط و بچه ها سراغ می گیرد. آخر سر کفری شدم. با تندی گفتم: اصلا تو کی هستی این قدر سیم  جین میکنی؟ خیلی آرام جواب داد: نوکر شما بسیجی ها.